Skip to content

Política de Privadesa

La FUNDACIÓ CATALUNYA FONS i tot el seu personal es comprometen a complir amb el seu deure de secret i confidencialitat respecte a les dades facilitades i garanteixen que s’apliquen les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, alteració involuntària o accés no autoritzat.

1-FINALITATS I RESPONSABLE

D’acord amb l’establert al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem que La FUNDACIÓ CATALUNYA FONS, amb domicili al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 592, pral 1a,  08007 de Barcelona, és la responsable del tractament de les seves dades personals amb alguna o algunes de les finalitats següents:

2-ÚS I CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

No s’elaboraran perfils ni s’adoptaran decisions individuals automatitzades amb les seves dades. Si la base de legitimació del tractament de les seves dades personals és el seu consentiment, aquestes seran conservades mentre vostè no exerciti els seus drets de revocació del consentiment o de supressió de les dades.

Si la base de legitimació és un contracte, les seves dades seran conservades mentre aquestes siguin necessàries per mantenir aquest contracte vigent i fins a 5 anys després del seu venciment. Si no ens facilita totes les dades sol·licitades, és possible que no puguem satisfer l’objectiu del contracte.

Dades enviades a través de:

 • Formularis de contacte:
  Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), si marca la casella d’acceptació.
  Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i al marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
  Conservació: Un cop resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.
 
 • Enviament de correus electrònics.
  Finalitat: Contestar les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.
  Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.
  Conservació: Un cop resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservades durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

3-DESTINATARIS DE LES DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveu cap transferència internacional de les seves dades. Les seves dades podran ser comunicades a administracions en organismes públics per obligació legal i a proveïdors o col·laboradors de La FUNDACIÓ CATALUNYA FONS. FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA únicament amb l’objecte de complir amb les finalitats especificades.

4-ELS SEUS DRETS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

• Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

• Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

• Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.

• Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.

• Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.

• Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets:

Vostè pot revocar el seu consentiment o les autoritzacions atorgades en qualsevol moment. A més, també té dret a accedir a la informació que tenim sobre vostè, a rectificar-la, a suprimir-la, a oposar-se al seu tractament, a sol·licitar la limitació del tractament o a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per això, tan sols necessita comunicar-ho mitjançant escrit signat, adjuntant una fotocòpia de qualsevol document oficial vàlid que acrediti la seva identitat, dirigit a La FUNDACIÓ CATALUNYA FONS. FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA, amb domicili al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 592, pral 1  08007 de Barcelona, A/E: fundcat@fundaciocatalunya.cat. .

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant:

Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat) C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona.

5-SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6-ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat ha estat modificada en data 7 d’octubre de 2021 i pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.