Skip to content

Fes una donació

La Fundació Catalunya Fons es troba acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. Els incentius fiscals al mecenatge per les donacións que feu a la nostra entitat  us permetrant les següents deduccions: 

Si el donant és persona física es pot deduir la quota íntegra de l’IRPF

IRPF/ IRNRDONATIUS

Fins a 150 €80,00%

Excès35,00%
DONATIUS RECURRENTS(*)

Fins a 150 €80,00%
Excés40,00%

* Un donatiu es considera recurrent quan en els dos períodes impositius anteriors s’han fet donatius per un import igual o superior,  al donatiu fet en l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi dels 150€ serà del 40% (Límit 10% base liquidable IRPF).

Les donacions que es fan a la Fundació també donen dret a aplicar una deducció a l’IRPF del 15%, per trobar-se inclosa en el Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana.

 

Si el donant és persona jurídica es pot deduir la quota íntegra de l’IS:

ISDONATIUS en general35,00%
DONATIUS RECURRENTS(*)40,00%

* Donatius Recurrents, són els donatius que durant els 3 últims exercicis ha estat igual o superior a l’import del que surt a les taules. Existeix una limitació del 10% de la base imposable IS. Si excedeix del límit, es pot aplicar en els 10 exercicis immediats i succesius.

Quan facis la transferència fes constar el nom, DNI/CIF i domicili i envia també aquestes dades al correu: fundcat@fundaciocatalunya.cat. (Aquestes dades les sol·licitem únicament per emetre el certificat per desgravar la donació). 

Moltes gràcies pel vostre donatiu!

Donacions

Seleccioneu Mètode de pagament
Informació personal

Informació de la targeta de crèdit
Aquest és un pagament segur encriptat amb SSL.
Terms

Donation Total: €5,00