Skip to content

Fes una donació

La Fundació Catalunya Fons es troba acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta llei ha estat modificada, pel Reial 6/2013, de 19 de desembre, que va entrar en vigor el dia 1 de gener de l’any 2024 i que modifica els incentius fiscals al mecenatge.

Així en el cas que es vulgui fer donacions dineràries a la nostra Fundació aquestes tenen dret a les reduccions en els impostos següents:

1-Si sou una persona física es podeu deduir de la quota íntegra de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) els imports següents:

IRPF/ IRNRDONATIUS

Fins a 250 €80,00%

Resta base de la deducció40,00%

* L’import màxim desgravable no pot superar el 10% de la base liquidable del contribuient (art 69.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF)

El donatiu es compatible amb la deducció de la quota autonomòmica de l’IRPF del 15%, per estar inclosa la nostra Fundació al Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana. 

2-Si sou una persona jurídica us podeu deduir de la quota íntegra de l’Impost de Societats(IS) els imports següents:

ISDONATIUS en general40,00%
DONATIUS RECURRENTS(*)50,00%

Fins el 15% de la base imposable de l’impost de societats.

Si en els dos periodes impositius immediats anterior s’haguessin realitzat donatius essent l’import del donatiu d’aquest exercici i del periode impositiu anterior, igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici immediat anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de deducció serà el 50%. 

*Donatius recurrents, són els donatius que durant els 3 últims exercici ha estat igual o superior a l’import del percentatge indicat en la taula anterior. Existeix una limitació del 15% de la base imposable de l’IS. Si excedeix del límit, es pot aplicar en els 10 exercici immediats i succecius.

Quan feu la transferència feu constar el nom, cognoms, denominació, NIF i domicili.  Pots enviar també aquestes dades al correu: fundcat@fundaciocatalunya.cat. (Aquestes dades les sol·licitem únicament per emetre el certificat per desgravar el donatiu). 

Moltes gràcies

Donacions

Fes una donació

Seleccioneu Mètode de pagament
Informació personal

Informació de la targeta de crèdit
Aquest és un pagament segur encriptat amb SSL.
Terms

Donation Total: €1,00