Fes una donació

La Fundació Catalunya-Fons per a la Defensa dels Drets dels Catalans es troba acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. Per tant, les donacions que es fan a la Fundació donen dret a aplicar les següents deduccions:

IRPF/ IRNRDONATIUS NO RECURRENTS

Fins a 150 €75,00%

Excés30,00%
DONATIUS RECURRENTS

Fins a 150 €75,00%
Excés35,00%

Un donatiu es considera recurrent quan en els dos períodes impositius anteriors s’han fet donatius per un import igual o superior, en cadascun d’ells, al donatiu fet en l’exercici anterior.

La base d’aquestes deduccions no pot excedir el 10% de la base liquidable del contribuent.

ISDONATIUS NO RECURRENTS35,00%
DONATIUS RECURRENTS40,00%

Un donatiu es considera recurrent quan en els dos períodes impositius anteriors s’han fet donatius per un import igual o superior, en cadascun d’ells, al donatiu fet en l’exercici anterior.

La base d’aquestes deduccions no pot excedir el 10% de la base liquidable del contribuent. Les quantitats que excedeixin aquest límit es poden aplicar en els deu períodes impositius posteriors.

Les donacions que es fan a la Fundació també donen dret a aplicar una deducció a l’IRPF del 15%, per trobar-se inclosa en el Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana, segons la Resolució CLT/1660/2018, de 4 de juliol.

Quan facis la transferència o l’ingrés PayPal fes constar el nom, DNI/CIF i domicili i envia també aquestes dades a info@fundaciocatalunya.cat.

Seguirem treballant gràcies a vosaltres.

Donacions

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

Select Payment Method
Personal Info

Terms

Donation Total: €1,00