Fes una donació

La Fundació Catalunya Fons es troba acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. Els incentius fiscals al mecenatge per les donacións que feu a la nostra entitat  us permetrant les següents deduccions: 

Si el donant és persona física es pot deduir la quota íntegra de l’IRPF

IRPF/ IRNRDONATIUS

Fins a 150 €80,00%

Excès35,00%
DONATIUS RECURRENTS(*)

Fins a 150 €80,00%
Excés40,00%

* Un donatiu es considera recurrent quan en els dos períodes impositius anteriors s’han fet donatius per un import igual o superior,  al donatiu fet en l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi dels 150€ serà del 40% (Límit 10% base liquidable IRPF).

Les donacions que es fan a la Fundació també donen dret a aplicar una deducció a l’IRPF del 15%, per trobar-se inclosa en el Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana.

 

Si el donant és persona jurídica es pot deduir la quota íntegra de l’IS:

ISDONATIUS en general35,00%
DONATIUS RECURRENTS(*)40,00%

* Donatius Recurrents, són els donatius que durant els 3 últims exercicis ha estat igual o superior a l’import del que surt a les taules. Existeix una limitació del 10% de la base imposable IS. Si excedeix del límit, es pot aplicar en els 10 exercicis immediats i succesius.

Quan facis la transferència fes constar el nom, DNI/CIF i domicili i envia també aquestes dades al correu: fundcat@fundaciocatalunya.cat. (Aquestes dades les sol·licitem únicament per emetre el certificat per desgravar la donació). 

Moltes gràcies pel vostre donatiu!