Skip to content

Avís legal

El titular del lloc web allotjat a la URL www.fundaciocatalunya.cat (el “web“) és la Fundació Catalunya Fons. Fundació Privada Catalana, les dades d’identificació de la qual són les següents:

Domicili: Gran via de les Corts Catalanes, 592, pral 1a
08007 Barcelona
NIF: G64695711
Accés i ús de la pàgina web: www.fundaciocatalunya.cat
Dades registrals: inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 2.414.
Per qualsevol consulta o proposta, poden contactar amb nosaltres al correu electrònic: fundcat@fundaciocatalunya.ca

1-Accés i ús de la pàgina Web

L’Avís Legal regula l’accés al web i la seva utilització per part dels seus usuaris.

L’accés al web i la seva utilització comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al web.

Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el web, ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el web.

2-Condicions d’ús

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i de les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el web
Qui tingui intenció d’incloure en un lloc web (“web Enllaçant“) un enllaç que dirigeixi al web de la Fundació Catalunya Fons, haurà de sol·licitar-ho a la Fundació Catalunya Fons i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb la Fundació Catalunya Fons.

L’enllaç no implica que la Fundació Catalunya Fons avali, promocioni, garanteixi, supervisi o recomani el contingut o els serveis del web Enllaçat, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, la Fundació Catalunya Fons procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

b) Enllaços amb altres webs
En el web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“webs enllaçats”).

En cap cas, l’existència de webs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de la Fundació Catalunya Fons amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats per mitjà dels webs enllaçats. En conseqüència, la Fundació Catalunya Fons no es fa responsable del contingut, ni dels termes i condicions dels webs enllaçats; l’usuari és l’únic
responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

3-Utilització i funcionament del web

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que sol·licitem es llegeixi amb deteniment. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions d’ús del mateix. Si l’usuari no està d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se de utilitzar aquest portal i operar dins del mateix.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin al web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si s’escau, la resta de polítiques del web, la Fundació Catalunya Fons es reserva el dret de limitar, suspendre i terminar el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

Fundació Catalunya Fons s’esforça per mantenir el web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del web degudament actualitzats. No obstant això, la Fundació Catalunya Fons no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats. En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostra WEB, ampliar i reproduir serveis, inclús suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts, tot això de forma unilateral i sense previ avis.

4-Tractament de dades de menors d’edat i/o incapacitats

La Fundació Catalunya Fons. Fundació Privada Catalana no tracta dades de menors de 18 anys, ni tampoc de persones legalment incapacitades.

5-Propietat Intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts“], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de la Fundació Catalunya Fons o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al web (marques i noms comercials) són titularitat de la Fundació Catalunya Fons o dels seus
llicenciants.

L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts o els signes distintius de la Fundació Catalunya Fons.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Fundació Catalunya Fons, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

6-Responsabilitats

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En el supòsit que es facin donacions, l’usuari també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder fer la donació.

Al posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

La Fundació Catalunya Fons no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, la Fundació Catalunya Fons no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del web.

L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que la Fundació Catalunya Fons pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

7-Donacions

En el cas que l’usuari desitgi fer una donació a Fundació Catalunya Fons a través del web, haurà de facilitar les dades personals previstes en el formulari habilitat a la secció. https://www.fundaciocatalunya.cat/ca/collaboracio/

El registre implica que l’usuari declara tenir capacitat legal necessària per fer la donació.

L’import de les donacions podrà ser qualsevol que indiqui l’usuari a partir d’un euro (1€) i es podrà fer mitjançant targeta de crèdit/dèbit o transferència bancària.

En el supòsit que la Fundació Catalunya Fons detecti que hi ha hagut algun error en el procés de la donació, ho notificarà immediatament a l’usuari perquè pugui esmenar-lo el més aviat possible.

Un cop realitzada la donació, l’usuari rebrà la confirmació que ha estat realitzada, per bé que el càrrec s’efectuarà una vegada hagi estat acceptat per l’entitat financera de l’usuari.

8- Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.

9- Legislació aplicable i jurisdicció

L’ús d’aquesta web està subjecte a la legislació espanyola i al dret civil de Catalunya, en la mesura que el Consumidor tingui la condició legal de consumidor.

Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i la Fundació Catalunya Fons es comprometen a sotmetre’s als jutjats de Barcelona o els que resultin competents en el seu lloc.

La versió en català d’aquest document és l’única vàlida amb efectes legals. Qualsevol altra versió és una mera traducció sense més efectes que els de facilitar la seva comprensió.